Zapytania ofertowe

Białystok, dnia 08.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia sali gimnastycznej oraz placu zabaw w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 


Białystok, dnia 29.05.2018 r.

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

 

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 1/RP/BCA/RPOWP/2018 na zakup i dostawę wyposażenia sali gimnastycznej oraz placu zabaw w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; data zamieszczenia: 22.05.2018 na stronie projektu: https://przedszkoleaniolki.pl/

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku,  dokonuje zmiany załącznika nr 4 o treść „Nazwa i adres Instytucji dla której dostarczono przedstawiony przedmiot zamówienia.
UWAGA
Należy wskazać co najmniej 2 zamówienia obejmujące wykonanie dostawy o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, o wartości min.:

– w przypadku części I, III, IV, V, VI-1 tys. zł każde;

– w przypadku części II-5 tys. zł każde.

Do wykazu należy załączyć dowody min. referencje lub faktury lub rachunki dotyczące najważniejszych dostaw określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Prosimy o animizację danych znajdujących się na przedmiotowych dowodach.

do Zapytania ofertowego nr 1/RP/BCA/RPOWP/2018. Zmiana polega na zamieszczeniu na stronie projektu poprawionego o powyższą treść załącznika nr 4, która omyłkowo nie została wpisana do Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia ofert przedłużony zostaje termin składania do dn. 05.06.2018 r. do godz. 12.00.

Pozostałe zapisy w Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Załączniki:

Uzupełnienie zapytania ofertowego. 

Załącznik nr 4

 

 


Białystok, dnia 22.05.2018 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę wyposażenia sali gimnastycznej oraz placu zabaw w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 5/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 1/RP/BCA/RPOWP/20178

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2-5


Białystok, dnia 06.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzanie zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 

 


Białystok, dnia 03.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły Rodziców- zajecia z języka angielskiego w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  

 


Białystok, dnia 28.09 2017 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na prowadzanie zajęć specjalistycznych dla dzieci  w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 5/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 5/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik nr 1-2


Białystok, dnia 28.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły Rodziców w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  


Białystok, dn. 28.09 2017 r.

WEZWANIE
do złożenia oferty dodatkowej

Dotyczy: Zapytania ofertowego na prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły Rodziców w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Białystok informuję, iż na realizację Zajęć dodatkowych dla dzieci z Języka angielskiego wpłynęły trzy oferty o najniższej takiej samej cenie. W związku z tym Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, dlatego wzywa Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

Ofertę dodatkową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym opatrzonym pieczątka i podpisem w formie emaliowej lub osobiście w kopercie z napisem: „Oferta dodatkowa na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci-Język angielski w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” z pieczęcią firmową. Oferty dodatkowe należy składać na adres Zamawiającego: Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Białystok.

Załącznik:

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej


Białystok, dnia 22 wrzesień 2017 r.

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 4/RP/BCA/RPOWP/2017 na prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły Rodziców w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; data zamieszczenia: 15.09.2017 na stronie projektu: https://przedszkoleaniolki.pl/

 

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku,  dokonuje uzupełnienia załącznika nr 1 o treść „ Zajęcia z języka angielskiego -200 h za łączną  cenę ………………………….. zł brutto, słownie: …………………………………………………………………… zł, w tym należny podatek VAT” do Zapytania ofertowego nr 4/RP/BCA/RPOWP/2017. Zmiana polega na zamieszczeniu na stronie projektu poprawionego o powyższą treść załącznika nr 1, która omyłkowo nie została wpisana do Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia ofert przedłużony zostaje termin składania do dn. 26 września 2017 r. do godz. 12.00

Pozostałe zapisy w Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Załącznik nr 1-2 


Białystok, dnia 15.09 2017 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły Rodziców w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 4/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 4/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik nr 1-2 


Białystok, dnia 14.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Usługę Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki” w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  


Białystok, dnia 08.08.2017 r.

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

UZUPEŁNIENIE 

Dotyczy:  Zapytania ofertowego nr ZP-2/PNA/17 „Usługa Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki”w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Numer ogłoszenia: 1047600; data zamieszczenia: 02.08.2017) oraz na stronie Zamawiającego: https://przedszkoleaniolki.pl/

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku,  dokonuje uzupełnia Zapytanie ofertowe nr ZP-2/PNA/17 o informacje odnośnie wymaganych gramatur poszczególnych składników posiłków.
Pozostałe zapisy w Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Informacje odnośnie wymaganych gramatur poszczególnych składników posiłków.


Białystok, dnia 02.08. 2017 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na „Usługę Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki” w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym (zasada konkurencyjności)  nr ZP-2/PNA/17

Załącznik:

Zapytanie ofertowe (zasada konkurencyjności)  nr ZP-2/PNA/17

Istotne postanowienia umowy


Białystok, dnia 01.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż Unieważnia Zapytanie ofertowe (zasada konkurencyjności)  nr ZP-1/PNA/17 na „Usługę Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki” w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Załącznik:

Zawiadomienie unieważnieniu zapytania nr ZP-1/PNA/17.


Białystok, dnia 27.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ofertę w ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na: Zakup, dostawę i montaż mebli oraz krzesełw ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0013/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Białystok, dnia 24.07. 2017 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na „Usługę Cateringu dla docelowej grupy 40 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki” w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym (zasada konkurencyjności)  nr ZP-1/PNA/17

Załącznik:

Zapytanie ofertowe (zasada konkurencyjności)  nr ZP-1/PNA/17


Białystok, dnia 17.07. 2017 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż mebli oraz krzeseł w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 2/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 3/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-5 


Białystok, dnia 19.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ofertę w ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na:Zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawekw ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0013/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Białystok, dnia 10.05. 2017 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 2/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-5


Białystok, dnia 19.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bractwo Cerkiewneg Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ofertę w ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na:Zakup i dostawę sprzętu TIK, urządzeń biurowych i elektronicznych w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0013/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Białystok, dnia 30.03. 2017 r.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę sprzętu TIK, urządzeń biurowych i elektronicznych w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 1/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 1/RP/BCA/RPOWP/2017

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-5


Białystok, dn. 29 marca 2017 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Załącznik:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na remont przedszkola

Białystok, dnia 22 lutego 2017 r.

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

UZUPEŁNIENIE PRZEDMIARU ROBÓT

Dotyczy:  Zapytania ofertowego na wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Numer ogłoszenia: 1021508; data zamieszczenia: 17.02.2017) oraz na stronie Zamawiającego http://www.swietegoducha.cerkiew.pl/ oraz stronie projektu: https://przedszkoleaniolki.pl/

Parafia Prawosławna pw. Św. Ducha w Białymstoku  jako Partner projektu Bractwa Cerkiewnego św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku,  dokonuje uzupełnienia przedmiaru robót  stanowiącego załącznik nr 5 oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Zmiana polega na zamieszczeniu w Bazie Konkurencyjności strony 5 przedmiaru, oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2, która omyłkowo nie została załączona do Zapytania ofertowego w informacji o ogłoszeniu.

Pozostałe zapisy w Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Uzupełnienie ogłoszenia roboty budowlane

Zapytanie ofertowe nr 1 BCA RPOWP 2016


Białystok, dnia 17.02. 2017 r.

Bractwo św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku wraz z Parafią​ Prawosławną​ pw. Św. Ducha w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym  nr 1/BCA/RPOWP/2016

Załącznik:

Zapytanie ofertowe nr 1 BCA RPOWP 2016