Zajęcia dydaktyczne

Cele realizowane w 

Przedszkolu Niepublicznym Aniołki 

zgodnie z nową podstawą programową

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalsze Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia sukcesów i porażek.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Standardy wymagań:

 1. W obszarze kształtowania umiejętności społecznych dzieci, porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych dziecko kończące przedszkole powinno:

Obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy, przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i przewidywać skutki własnych zachowań, wiedzieć, że nie należy się chwalić bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, umieć się przedstawić, podać swoje imię, nazwisko i adres, oraz wiedzieć, komu może przekazywać takie informacje.

 1. W obszarze kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażania do utrzymywaniu ładu i porządku dziecko kończące przedszkole powinno:

Poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby, właściwie zachować się przy stole podczas posiłków, nakrywać do stołu i sprzątać po sobie, samodzielnie korzystać z toalety, samodzielnie ubierać i rozbierać się, dbać o rzeczy osobiste, nie narażać rzeczy osobistych na zgubienie czy kradzież, utrzymywać porządek w swoim otoczeniu.

 1. W obszarze wspomaganiu rozwoju mowy dziecko kończące przedszkole powinno:

Zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, starać się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, mówić płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji, uważnie słuchać, pytać o niezrozumiałe fakty i formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach, w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i decyzjach.

 1. W obszarze wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia dziecko kończące przedszkole powinno:

Przewidywać w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach), grupować obiekty w sensowny sposób i formułować uogólnienia typu: to do tego pasuje, starać się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć.

 1. W obszarze wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dziecko kończące przedszkole powinno:

Dbać o swoje zdrowie, orientować się w zasadach zdrowego żywienia, dostrzegać związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddawać się leczeniu, być sprawnym fizycznie, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, itp.

 1. W obszarze wdrażania dziecka do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wychowanek kończący przedszkole powinien:

Wiedzieć, jak zachować się  w sytuacji zagrożenia, gdzie może otrzymać pomoc, mieć o nią poprosić, orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu, znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt oraz unikać ich, wiedzieć, że nie można samodzielnie zażywać leków i stosować środków chemicznych, próbować samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu, mieć rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 1. W obszarze wychowania przez sztukę- dziecko widzem i aktorem, wychowanek kończący przedszkole powinien:

Wiedzieć, jak należy się zachować na uroczystościach, odgrywać role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem, umieć posługiwać się rekwizytami.

 1. W obszarze wychowania przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec, dziecko kończące przedszkole powinno:

Śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, chętnie uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu, dostrzegać zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrazić go pląsając lub tańcząc, tworzyć muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizować ją ruchem, w skupieniu słuchać muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 1. W obszarze wychowania przez sztukę, różne formy plastyczne, dziecko kończące przedszkole powinno:

Przejawiać, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu, umieć się wypowiadać w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych, wykazywać zainteresowanie malarstwem, rzeźbą, architekturą (w tym architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 1. W obszarze wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych dziecko kończące naukę w przedszkolu powinno:

Wznosić konstrukcje z klocków i tworzyć kompozycje z różnorodnych materiałów, mieć poczucie sprawstwa, używać właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania, interesować się urządzeniami technicznymi, próbować zrozumieć jak one działają i zachowywać ostrożność przy korzystaniu z nich.

 1. W obszarze pomagania dzieciom w zrozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń dziecko kończące przedszkole powinno:

Rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmować rozsądne decyzje i nie narażać się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, wiedzieć, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, stosować się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 1. W obszarze wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt dziecko kończące przedszkole powinno:

Wymieniać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych (na łące, w lesie), wiedzieć, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin, potrafić wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku, wiedzieć, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im.

 1. W obszarze wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną dziecko kończące przedszkole powinno:

Liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego, wyznaczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych, ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi, rozróżniać stronę prawą od lewej, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby także w odniesieniu do innych obiektów, wiedzieć, na czym polega pomiar długości i znać proste sposoby mierzenia, znać stałe zastępstwo śni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 1. W obszarze kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania dziecko kończące przedszkole powinno:

Potrafić określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumieć polecenia typu: narysuj kółko w lewym rogu kartki, potrafić uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach, dysponować sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysownia, wycinania i nauki pisania, interesować się czytaniem i pisaniem, być gotowe do nauki pisania i czytania, słuchać, np. opowiadać i rozmawiać o nich, interesować się książkami, układać krótkie zdania, dzielić zdania na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej, rozumieć sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli.

 1. W obszarze wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego dziecko kończące przedszkole powinno:

Wymieniać imiona i nazwiska swoich bliskich, wiedzieć gdzie pracują, czym się zajmują, znać nazwę miejscowości, w której mieszka, znać ważniejsze instytucje i orientować się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby (policjanta, strażaka), wiedzieć, jakiej jest narodowości, znać nazwę państwa i stolicę, nazywać godło i flagę państwową, znać polski hymn i wiedzieć, że Polska należy, do UE, wiedzieć, że wszyscy ludzie mają różne prawa bez względu na narodowość, płeć, kolor skóry.