Rekrutacja uczestników

Drogi Rodzicu.

Dysponujemy ostatnimi miejscami wolnymi w roczniku 2015!!!

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego przedszkola.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ANIOŁKI W BIAŁYMSTOKU

W RAMACH PROJEKTU „ROZWIJAJ SIĘ W PRZEDSZKOLU”

(NR WND-RPPD.03.01.01-20-0013/15)

 

Drogi Rodzicu!

Jeśli chciałbyś, aby Twoje dziecko miało szansę na udział w naszym projekcie, już dziś wypełnij formularz rejestracyjny, znajdujący się w zakładce Dla rodziców. Dzięki rejestracji, jak tylko rozpoczniemy rekrutację do projektu poinformujemy Cię o tym.

Twoje dziecko może mieć szansę na udział w projekcie „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Do Przedszkola Niepublicznego Aniołki w Białymstoku w ramach projektu zostaną zakwalifikowane dzieci spełniające kryterium grupy docelowej tj.:

-dzieci w wieku 3-4 lata,

-zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego.

Rekrutacja zaplanowana jest w terminie: od 1 marca do 10 sierpnia 2017 (w przypadku dużego zainteresowania może zostać skrócona)

Ze względu na równość szans pierwszeństwo w naborze będą miały dzieci:

  1. niepełnosprawne,
  2. z rodzin gorzej sytuowanych finansowo,
  3. z rodzin wielodzietnych,
  4. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty rekrutacyjne w trakcie trwania rekrutacji będzie można złożyć osobiście w Biurze projektu przy ul. Antoniuk Fabryczny 13 w Białymstoku. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z Kierownikiem Projektu Panią Joanna Misiuk tel. 530 002 539.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Zał. 3 Oświadczenie rodzica

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika

Zał. 5 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 6 Formularz rekrutacyjny rodzic, nauczyciel

Zał. 7 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przez rodzica

Zał. 8 Deklaracja uczestnictwa rodzica