O projekcie

Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku

wraz z Parafią Prawosławną pw. Św. Ducha w Białymstoku-Partnerem projektu
ma przyjemność poinformować,
iż uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu

„Rozwijaj się w przedszkolu”

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 40 dzieci  tj. 18 dziewczynek i 22 chłopców  w wieku 3-4 lat poprzez stworzenie dodatkowych 40 miejsc przedszkolnych oraz rozwinięcie kompetencji wychowawczych ich 40 rodziców tj. 35 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok, a także podniesienie umiejętności zawodowych 4 nauczycielek pracujących na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
Projekt jest skierowany do 40 dzieci w wieku 3-4 lat, ich 40 rodziców oraz 4 nauczycielek, którzy uczą się, pracują i zamieszkują na terenie województwa podlaskiego.

W ramach projektu w przedszkolu będą realizowane następujące zajęcia:
– zajęcia dydaktyczne realizowane zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
– zajęcia sportowe;
– zajęcia plastyczne;
– zajęcia taneczne;
– zajęcia naukowe;
– zajęcia z programowania;
– zajęcia logopedyczne;
– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

W ramach projektu sfinansowane zostaną prace budowlano-remontowe, wyposażenie pomieszczeń przedszkola w niezbędne meble i sprzęt oraz utworzone zostaną warunki do pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej tj. zakupimy niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne.
Dodatkowo dla rodziców i dzieci zostaną zorganizowane warsztaty plastyczne, kulinarne, świąteczne, z sensoplastyki oraz 2 wyjazdy edukacyjne.  Dla rodziców przedszkolaków zorganizujemy również warsztaty z psychologiem w ramach Szkoły Rodziców.

Planowane efekty wynikające z realizacji projektu i programu:
18 dziewczynek i 22 chłopców zostanie objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
-zostanie utworzonych 40 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
40 rodziców zostanie objętych wsparciem w programie;
40 rodziców rozwinie swoje umiejętności wychowawcze,
4 rodziców, powróci na rynek pracy, po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka;
4 nauczycielki zostaną objęte wsparciem w programie;
4 nauczycielki zostaną objęte szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
4 nauczycielki uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 742 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 631 465,00 zł