Nabór pracowników

Białystok, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

NAUCZYCIELA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Bractwa Cerkiewnego św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż w wyniku naboru na w/w stanowisko propozycje zatrudnienia otrzymały Pani Paulina Karetko zam. Białystok oraz Pani Katarzyna Plutowicz zam. Bielsk Podlaski, które spełniały niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się najlepszą znajomością przepisów oświatowych i praktyczną znajomością zagadnień związanych z pisaniem miesięcznych i tygodniowych planów dydaktycznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dały się poznać jako osoby  komunikatywne, kreatywne, posiadające inwencję twórcza oraz wyraziły chęć do dalszego kształcenia się.

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Walentyna Machometa

Przewodnicząca Bractwa Cerkiewnego
św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku


Ogłoszenie nr 1.2/2017

Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok
ogłasza nabór na Nauczyciela edukacji przedszkolnej
w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w wymiarze 1/1 etat
-umowa o pracę

Oferta powinna zawierać:

1.Wymagania konieczne:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015 poz. 1264 ze zm.),
b)w przypadku braku kwalifikacji oświadczenie kandydata o terminie ukończenia studiów/ nabyciu kwalifikacji i uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej, które kandydat jest zobowiązany uzyskać do dnia 31 sierpnia 2017 r.,
c) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym,
d) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kwalifikacji pedagogicznych,
h) oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
i) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),
j) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),
k) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz.926 ze zm.).

 1. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 2. a) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela,
  b) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu,,
  c) cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.
 3. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

– organizację i realizacje pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,
– przygotowanie planów pracy, programów nauczania,
– udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
– organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć dodatkowych
– przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,,
– sprawowaniu opieki nad dziećmi,
– promocję placówki i projektu,
– prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,
– współprace ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym,
– podnoszenie kwalifikacji.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 2. Okres zatrudnienia:01.09.2017 r.-31.08.2018

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów jakie należy złożyć tj. dokumenty z podpunktów b), c), i), j) w formie skanów, zdjęć lub oryginałów; dokumenty z podpunktów a), d), e), f), g), h) w formie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 złożonego w formie skanu, zdjęcia·

Termin: do dnia 20.04.2017 r. do godziny 15.00·

Miejsce: Ofertę  można złożyć osobiście do Biura projektu znajdującego się przy ul. Antoniuk Fabryczny 13 czynnego we wtorki i czwartki w godzinach 15.00-17.00  lub w formie elektronicznej na adres biuro@przedszkoleaniolki.pl do dnia 20.04.2017 r. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.·

Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.·

Oferty niekompletne lub niezgodne będą odrzucone.·

Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@przedszkoleaniolki.pl·

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty (cv, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Białystok, dn. 21.03.2017 r.

załączniki do naboru na nauczyciela edukacji przedszkolnej


Białystok, dnia 16 marca 2017 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

NAUCZYCIELA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Bractwa Cerkiewnego św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż w wyniku naboru na w/w stanowisko propozycje zatrudnienia otrzymały Pani Dorota Jabłońska zam. Białystok oraz Pani Małgorzata Monach zam. Białystok, które spełniały niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się najlepszą znajomością przepisów oświatowych i praktyczną znajomością zagadnień związanych z pisaniem miesięcznych i tygodniowych planów dydaktycznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dały się poznać jako osoby  komunikatywne, kreatywne, posiadające inwencję twórcza oraz wyraziły chęć do dalszego kształcenia się.

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Walentyna Machometa

Przewodnicząca Bractwa Cerkiewnego
św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku


Białystok, dn. 17.02.2017 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

DYREKTORA PRZEDSZKOLA

w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Bractwa Cerkiewnego św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku informuje, iż w wyniku naboru na w/w stanowisko propozycje zatrudnienia otrzymała Pani Anna Maciejuk, zam. Choroszcz, która spełnia niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty oraz kreatywnością, zdolnością analitycznego myślenia, komunikatywnością.

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Walentyna Machometa

Przewodnicząca Bractwa Cerkiewnego
św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku


Ogłoszenie nr 1.1/2017

Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok
ogłasza nabór na Nauczyciela edukacji przedszkolnej
w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w wymiarze 1/1 etat
-umowa o pracę

Oferta powinna zawierać:

1.Wymagania konieczne:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015 poz. 1264 ze zm.),
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym,
c) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
d) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kwalifikacji pedagogicznych,
g) oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
h) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),
i) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),
j) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz.926 ze zm.).

 1. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 2. a) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela,
  b) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu,,
  c) cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.
 3. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

– organizację i realizacje pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,
– przygotowanie planów pracy, programów nauczania,
– udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
– organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć dodatkowych
– przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,,
– sprawowaniu opieki nad dziećmi,
– promocję placówki i projektu,
– prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,
– współprace ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym,
– podnoszenie kwalifikacji.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 4. Okres zatrudnienia:01.09.2017 r.-31.08.2018

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów jakie należy złożyć tj. dokumenty z podpunktów b), h), i) w formie skanów, zdjęć; dokumenty z podpunktów a), c), d), e), f), g) w formie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 złożonego w formie skanu, zdjęcia·

Termin: do dnia 06.03.2017 r. do godziny 17.00·

Miejsce: Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres biuro@przedszkoleaniolki.pl do dnia 06.03.2017 r. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego).·

Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.·

Oferty niekompletne lub niezgodne będą odrzucone.·

Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@przedszkoleaniolki.pl·

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty (cv, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Białystok, dn. 27.01.2017 r.

załączniki do naboru na nauczyciela edukacji przedszkolnej


Ogłoszenie nr 1/2017

Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok
ogłasza nabór na Nauczyciela edukacji przedszkolnej
w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w wymiarze 1/1 etat
-umowa o pracę

Oferta powinna zawierać:

1.Wymagania konieczne:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015 poz. 1264 ze zm.),
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym,
c) oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
d) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kwalifikacji pedagogicznych,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kursów, szkoleń w obszarze metodyki pracy z dziećmi,
h) oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
i) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),
j) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),
k) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz.926 ze zm.).

 1. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 2. a) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela,
  b) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu,,
  c) cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.
 3. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

– organizację i realizacje pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,
– przygotowanie planów pracy, programów nauczania,
– udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
– organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć dodatkowych
– przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,,
– sprawowaniu opieki nad dziećmi,
– promocję placówki i projektu,
– prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,
– współprace ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym,
– podnoszenie kwalifikacji.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 4. Okres zatrudnienia:01.09.2017 r.-31.08.2018

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 24.01.2017 r.·

Miejsce: podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kancelarii Parafii prawosławnej pw. Św. Ducha w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 13 czynnej we· wtorki i czwartki w godzinach 15.00-17.00 osobiście lub listem poleconym/kurierem do dnia 24.01.2017 r. do godziny 17.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego).

Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.·

Oferty niekompletne lub niezgodne będą odrzucone.·

Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@przedszkoleaniolki.pl·

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty (cv, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Białystok, dn. 03.01.2017 r.

załącznik nr 1 do naboru na nauczyciela edukacji przedszkolnej

załącznik nr 2 do naboru na nauczyciela edukacji przedszkolnej


Ogłoszenie nr 1/2016

Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok
ogłasza nabór na Dyrektora przedszkola
w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w wymiarze min. śr. 40h/miesięcznie
-umowa cywilno-prawna

Oferta powinna zawierać:

1.Wymagania konieczne:
a) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.) tj:
-posiadanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
-ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej;
-ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
– posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;
– uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywnej oceny´ dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju niepublicznego przedszkola,
c)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
d) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym,
e) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
g)oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 2013, poz. 168),
k) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
ł) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
m) oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  (Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
n) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),
o) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),
p) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz.926 ze zm.).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

a) wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania,
b) min. 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
c) doświadczenie w realizacji projektów unijnych w zakresie edukacji,
d) ukończone kursy i szkolenia z zakresu wdrażania projektów i równości płci GENDER,
e) międzynarodowy certyfikat zarządzania PRINCE II,
f) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MsOffice,
g) osoba ubiegająca się o pracę powinna się cechować zaangażowaniem, komunikatywnością, dyspozycyjnością, rzetelnością, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w zespole, zdolnością analitycznego i koncepcyjnego myślenia.

Dyrektor przedszkola będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań w ramach projektu, w szczególności za:

-przygotowanie dokumentów do rejestracji placówki,
-zaangażowanie w prace adaptacyjne,
-organizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego,
-kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
-przygotowanie i współpraca w zakresie doboru pracowników w porozumieniu z Organem prowadzącym, kierownikiem projektu,
-zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p.poż,
-nadzór nad pracownikami,
-ustalanie grafików pracy i zastępstw,
-zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych,
-podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
-współpracę i organizowanie spotkań z rodzicami,
-przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy przedszkola min. formularzy zgłoszeniowych, umów o świadczeniu usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych itp.
-prowadzenie bieżącej dokumentacji,
-kontrola posiłków,
-dokonywanie zakupów na potrzeby przedszkola,
-udział w spotkaniach Zespołu Projektowego,
-przygotowanie materiałów na potrzeby projektu wg. wytycznych Organu prowadzącego, kierownika projektu.

Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji dyrektora przedszkola w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze min. śr. 40 godzin miesięcznie. Rozliczenie wykonywanych zadań będzie odbywało się na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie zadań, liczbę i ewidencję godzin w każdym miesiącu. Wypłata należnego świadczenia z tytułu realizacji umowy zlecenia będzie odbywała się na podstawie przedstawionego przez dyrektora rachunku do umowy cywilnoprawnej na koniec każdego miesiąca.  Dyrektor przedszkola będzie zobowiązany do realizacji zadań sukcesywnie, w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowej realizacji projektu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 Termin: do dnia 24.01.2017 r.

 Miejsce: podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kancelarii Parafii prawosławnej pw. Św. Ducha w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 13 czynnej we wtorki i czwartki w godzinach 15.00-17.00 osobiście lub listem poleconym/kurierem do dnia 24.01.2017 r. do godziny 17.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego).

Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

 Oferty niekompletne lub niezgodne będą odrzucone.

Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@przedszkoleaniolki.pl

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Białystok, dn. 29.12.2016 r.

załącznik nr 1 do naboru na dyrektora

załącznik nr 2 do naboru na dyrektora