Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „ROZWIJAJ SIĘ W PRZEDSZKOLU”

(WYPEŁNIAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE)
  • DANE OSOBOWE DZIECKA

  • ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

  • Dane rodziców

  • STATUS UCZESTNIKA - DZIECKA

  • (należy uzupełnić status uczestnika projektu w odniesieniu do dziecka zgłaszanego do projektu)

  • INFORMACJE DODATKOWE

  • (należy zaznaczyć w celu uzyskania dodatkowych punktów)

  • Oświadczam, iż: